Puppies sold in 2005

Alou & Apout

Nanok & Kanuk

Taïga & Mouki