Puppies sold in 2008

Ice & Kazan

Taiga & Apout

Oudini & Kodiak