Chiots vendus en 2008

Ice & Kazan

Taiga & Apout

Oudini & Kodiak